top of page

CALVEA

 

Profilering utifrån en hållbar vision

 

Sedan industrialismens gryning i början på 1800-talet så har det varit en ökande efterfrågan på större volymer av trävaror till lägre och lägre priser. Behovet av billigt byggmaterial kan ses som en drivande faktor bakom den praxis som bedrivs inom utvinning och producering av trävaror i dagens marknadsekonomi. Det historiska arv av denna process är att man idag är inte bara den marknadsekonomiska situationen vi nu befinner oss i, utan det har även bidragit till en praxis som påverkar hur skogsbruket har förändrats de senaste 200 åren.

 

Precis som inom det industrialiserade jordbruket så har även skogsbruket sett ett växande användande av så kallade monokulturer, dvs man väljer att bruka och plantera ett visst träslag inom ett enda stort område. Detta har setts som en effektiv metod för att kunna garantera en förutsägbar avkastning och därmed kunna möta marknadens olika behov. Denna typ av skogsbruk har dessvärre visat sig bidra till bland annat en försämrad jordmån, ökad risk för skadedjur och andra sjukdomar i träden, samt en försämrad riskspridning. Träden växer bättre och råvaran bibehåller en högre kvalité när skogen får växa i ett välbalanserat ekosystem där många underliggande ekologiska nischer och funktioner tillgodoses, något som bidrar till skogens långsiktiga välmående.

 

Ur ett marknadsperspektiv så kan man generellt säga är hög kvalité har varit liktydigt med högre priser medan låg kvalité med lägre priser. För slutkonsumenten av sågat virke är det virkeskvalité som borde vara det primära. Det innebär att virket skall uppfylla de krav slutanvändaren ställer på estetiska såväl som tekniska egenskaper och virkets

beständighet. Dessa egenskaper påverkar produktiviteten i företaget och konsumentens vilja att betala för produkten. Priset på det sågade virket är därför beroende av de virkesegenskaper som är viktiga för slutproducenterna.

 

En viktig slutsats är att virkesegenskaperna är avgörande för kvalitén. Kvistfritt virke med täta årsringar har alltid haft ett högre estetiskt tilltalande värde och har därför använts i snickeri och möbelindustrin. Virkets mekaniska egenskaper är i stor utsträckning beroende av virkets densitet som i sin tur är beroende av hur fort trädet har vuxit. Smala årsringar med hög andel sommarved ger ett virke med klena grenar och goda mekaniska egenskaper som till exempel

hållfasthet. Detta är aspekter som värderas av byggnadskonstruktörer. För den enskilde husägaren är beständigheten hos fasad och konstruktionsvirke av stor betydelse i förhållande till underhåll och har därmed ett stort ekonomiskt värde för husägaren.

 

Senvuxet virke medför att andelen kärna ökar. Kärnvirke av tall och gran är mycket beständigt och är en fördel att använda utomhus. CALVEA har som långsiktig vision att vara en ansvarstagande aktör på marknaden, som inte kompromissar på sina produkters kvalitet. Genom att kvalitetssäkra sina produkter gentemot slutkund skapar vi därigenom ett starkt varumärke.

 

Vi har haft förmånen att under en lång tid utveckla en effektiv och unik tillverkningsprocess. Detta har resulterat i en maskinpark där kvalitet och en känsla av personlighet skapar en tillverkningsprocess där felmarginalen är minimal.

Att erbjuda virke med minimala brister ger oss en unik kontakt med våra kunder där vi värderar oss själva utifrån kundens upplevelser.

 

Vi ger våra kunder samma unika erfarenhet av vårt virke och dess kvalité som våra anställda upplever i vår unika tillverkningsmiljö här på CALVEA.

 

 

 

bottom of page